FOSS Ghazal

This was why I don’t have girl friends at my college times.

आऊ जिँऊ खुलेर, प्रोप्राईटरी बन्धन तोडेर
बन्द स्रोतका बिकल्पमा, खुला स्रोत सफटवेयर

श्रृजना – साझेदारी – सहकारी, फोसको मूल नारा
मुर्धन्य रिचर्ड-लिनस, खुला स्रोत सफटवेयर

अस्थिरता, भाईरस, अन्तहिन आतङ्कको बन्दी
सहयोगी विश्व समुदाय, खुला स्रोत सफटवेयर

Published on: 2009-04-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *